Start

Reglement

 

Homerecording.be - Algemeen Reglement

 

Artikel 1. Inleidend

Deze regels gelden voor alle inhoud die door gebruikers gepost wordt op homerecording.be, inclusief forumposts, privéberichten, artikels, downloads of chatberichten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Voor sommige zones zijn nog een aantal extra richtlijnen van toepassing. Deze worden altijd duidelijk zichtbaar vermeld onder de hoofding van de betreffende rubriek, of vlak boven het "post" formulier. Het kan bijvoorbeeld een "sticky" zijn in een bepaald subforum.

Wie actief gebruik wil maken van de mogelijkheden die het forum biedt (het starten van een thread, antwoorden binnen een thread, het plaatsen van of reageren op zoekertjes, enz.) is gehouden een account aan te maken. Met het aanmaken van een account erkent het lid uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van huidig reglement en verbindt er zich toe onvoorwaardelijk zich naar de inhoud van het reglement te schikken. Bij het overtreden van de bepalingen van dit reglement behouden de moderatoren zich het recht voor om de nodige maatregelen te nemen, die kunnen gaan van een eenvoudige waarschuwing tot het schrappen van de account en het verder weigeren van de actieve toegang tot het forum.

Artikel 2. Regels rond het posten van berichten

2.1 Cross-posting of duplicate threads

Dubbele threads worden door moderatoren verwijderd zonder waarschuwing.

2.2 Post-count systematisch opdrijven, en threads bumpen

Korte nietszeggende berichten om je post-count omhoog te drijven zijn niet toegelaten. Threads bumpen is slechts beperkt toegelaten. Wacht minstens twee dagen voor je je eigen thread zonder nieuwe info omhoog duwt, en doe dat niet meer dan één keer zonder antwoorden van andere leden.

Sommige subforums hebben specifiekere regels rond bumpen, bv de zoekertjesrubriek. Die regels vind je daar terug.

Dankjewel zeggen omdat iemand je verder geholpen heeft met een vraag kan je best doen via de reputatie functie. Als je gewoon wil bedanken, gebruik die dan. Een post om te melden dat je probleem is opgelost, al dan niet dankzij gekregen advies, wordt natuurlijk wel geapprecieerd.

2.3 Stijl & taal

We hechten op homerecording.be veel belang aan een voor iedereen toegankelijk taalgebruik.

 • Enkel postings in algemeen Nederlands zijn toegestaan. Engelstalige tekst is enkel toegestaan als "quote", met bronvermelding, en (uiteraard) mits deze geen copyright overtreding inhoudt.
 • Een normaal hoofdletter-gebruik is verplicht: zinnen die volledig uit hoofdletters bestaan, of zonder hoofdletters kunnen niet.
 • Maak op een normale manier gebruik van leestekens: een lang stuk tekst zonder leestekens is vermoeiend om te lezen en kan desnoods door moderatoren verwijderd worden.
 • Gebruik geen sms- of andere niet-officiële omgangstaal in het forum.

2.4 Commerciële posts

Posts die er uitsluitend op gericht zijn de threadstarter of de poster, zij het nu direct zij het nu indirect, een commercieel voordeel te doen verwerven, zijn verboden. Met “commercieel voordeel” wordt bedoeld elk voordeel, van welke aard ook, dat voortvloeit uit het nastreven van een winstgevend doel. De aard of vorm van de persoon of vereniging van wie de post of thread uitgaat, is niet van belang. Dit verbod geldt ongeacht de vorm van de thread of post (zoekertje, nieuw opgestarte thread, antwoord binnen een thread, content van een blog,…). Dergelijke posts kunnen onmiddellijk en zonder verwittiging door de moderatoren en de webmaster van het forum worden verwijderd.

Worden op limitatieve wijze niet beschouwd als commerciële posts of threads:

 • gebruik van het zoekertjesforum, in de mate dit niet gebeurt met professioneel of semi-professioneel winstoogmerk;
 • threads of posts met een gemengde content, op voorwaarde dat de commerciële content ondergeschikt is aan de niet-commerciële content;
 • threads of posts met een commerciële content, die het antwoord vormen op een duidelijke met het oog op het bekomen van deze commerciële content gestelde vraag.

De moderatoren en de webmaster behouden zich te allen tijde het recht voor om in geval van twijfel omtrent de commerciële intentie van een thread of post dan wel in geval van duidelijke miskenning van de bedoeling van de hiervoor opgesomde uitzonderingen, of in geval van misbruik, de thread of post van het forum weg te halen. Zij kunnen de poster om nadere uitleg vragen, doch beslissen steeds eenzijdig of een thread of post al dan niet wordt verwijderd.

Wie een commerciële mededeling wil doen, doch van oordeel is dat zij in de geest van het forum past, dan kan dit worden voorgelegd aan één van de moderatoren of de webmaster. Deze kan, na overleg met de andere moderatoren, beslissen om – gelet op specifieke omstandigheden – de mededeling toe te laten in de vorm die hij kiest.

Specifieke regels kunnen worden bepaald per subforum. Deze regels worden in voorkomend geval nader gespecifieerd als sticky post, of in andere vorm, in het betreffende subforum.

2.5 Copyright

Met te posten op dit forum ben je verplicht de wetgeving rond copyright en intellectuele eigendom van België, Nederland en je eigen land te respecteren. Dat betekent:

 • Kopieer geen beschermde tekst van een andere bron zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende. Uitzonderingen zijn enkel geldig als ze als "fair use" beschouwd kunnen worden: korte quotes, met duidelijke verwijzing naar de bron kunnen toegelaten worden. Zonder bronvermelding is geen enkele quote van een externe bron toelaatbaar;
   
 • Het posten van auteursrechtelijk beschermde media bestanden, ongeacht de aard van hun bescherming en ongeacht of het werk is gedeclareerd aan een inningsorganisatie, is verboden. Enkel werken waarvan het inningsbeheer van de rechten niet is uitbesteed aan een ander persoon dan de rechtmatige eigenaar van de rechten kunnen op het forum worden gepost, zij het mits uitdrukkelijke toe- of instemming van de eigenaar. Werken met een creative commons-licentie kunnen evenzeer worden gepost, doch de moderatoren of de webmaster behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om deze te verwijderen indien betwisting kan bestaan over het bestaan dan wel de inhoud van de licentie;
   
 • Inbreuken tegen deze regels kunnen gemeld worden via de gebruikelijke kanalen of rechtstreeks via administrator at homerecording punt be. Ze worden altijd ernstig opgevolgd, en kunnen, zonder dat de websitebeheerders daar verantwoording over hoeven af te leggen, leiden tot het verwijderen van bepaalde content;
   
 • Agoeja Ltd. (de eigenaar en beheerder van de Homerecording.be website) behoudt zich het recht voor om de poster, die op foutieve en niet-toegestane wijze beschermde werken post, in vrijwaring te roepen dan wel aansprakelijk te stellen in geval Homerecording.be door een derde wordt aangesproken.

2.6 Illegale activiteiten en warez

Verwijzingen of allusies naar illegaal gekopieerde software, boeken, video's, cd's of andere warez, cracks of andere illegale activiteiten zijn uitdrukkelijk verboden. Dat geldt ook voor informatie die bekomen werd op illegale wijze.

2.7 Hotlinking

Het inbedden van grafisch materiaal dat elders gehost wordt is niet toegestaan, omdat het de server die het materiaal host ongevraagd belast. Je kan veel beter de attachment optie gebruiken, mits de copyright regels gerespecteerd worden. Of maak een link naar de site waar het betreffende materiaal beschikbaar is.

2.8 Persoonlijke informatie en contactgegevens

Post geen gedetailleerd persoonlijk adres, telefoon of emailadres in de publieke zones van de website. We kunnen normaalgezien niet ingaan op verzoeken achteraf om deze weer te verwijderen. Je profiel-emailadres blijft altijd verborgen voor leden en bezoekers.

2.9 Respect

Homerecording.be is een tolerant forum waar diversiteit een meerwaarde betekent. Respect is een sleutelwoord in alle communicatie, ook al bestaat er onenigheid tussen leden. Respectloze, denigrerende, stigmatiserende, beledigende, zinloos assertieve en (al dan niet persoonlijk) provocerende posts horen op dit forum niet thuis, ongeacht de intentie waarmee ze zijn geschreven.

2.10 Offensieve, vulgaire, discriminerende, aanstootgevende en opruiende taal

Onder geen beding worden vulgaire, discriminerende (ongeacht het criterium van onderscheid), racistische, aanstootgevende of opruiende taal toegestaan op deze site.

2.11 No politics, no religion

Politieke of religieze standpunten horen hier niet thuis, tenzij daar uitdrukkelijk door de moderatoren uitzonderingen op worden gespecificeerd.

2.12 Sex, drugs, gambling en “adults only”

Dit forum laat geen verwijzingen naar sexuele, drugs-georiënteerde, gok-gerelateerde of andere content die niet geschikt is voor minderjarigen toe. Rock&Roll is wel ok ;-)

2.13 Beschermde audio & video

Deze website biedt de mogelijkheid voor leden om audio- of videomateriaal te posten. Deze functie mag enkel gebruikt worden voor materiaal dat niet beschermd wordt door SABAM, BUMA / STEMRA of een buitenlandse zusterorganisatie. Creative Commons materiaal is welkom. Als je toch beschermd materiaal wil vermelden, gebruik dan een externe hosting, en verwijs ernaar in je post.

Onder geen enkel beding is Homerecording.be aansprakelijk voor eventuele inbreuken op de auteursreglementering en de reglementering inzake bescherming van intellectuele rechten. Homerecording.be bestaat doorheen zijn leden, die er zich dan ook uitdrukkelijk toe verbinden Homerecording.be dan wel de persoon of personen die als Homerecording.be door derden worden aangesproken, te vrijwaren in geval zij dan wel Homerecording.be zou worden aangesproken wegens schending van auteurs- of intellectuele rechten.

2.14 Klachten of negatieve ervaringen, met producten van externe partijen

Een forum wordt nogal eens gebruikt om een "ontevredenheid" met een bepaald product, winkel of service te ventileren. Dat is enkel toelaatbaar als de volgende regels gerespecteerd worden:

 • Enkel gefundeerde, duidelijk beargumenteerde klachten kunnen behouden blijven;
 • Klachten die verdacht kunnen worden van louter sfeerschepperij (bijvoorbeeld, zonder limitatief te zijn, omdat slechts gedeeltelijke informatie of verkeerde informatie wordt verschaft, dan wel de realiteit op manifest verkeerde wijze wordt voorgesteld) worden onmiddellijk verwijderd;
 • Enkel reacties op een klacht die wezenlijk bijdragen tot de discussie blijven behouden;
 • Als er twijfels bestaan over belangenvermenging, zij het nu bij de threadstarter zij het nu door andere personen in de loop van de thread, wordt de klacht dan wel de betreffende post geschrapt;
 • Als een thread naar de mening van de moderatoren ontaardt of dreigt te ontaarden in een ongefundeerde klaagstroom, of de klacht er enkel is op gericht om bij andere forumleden bijval te kunnen ontlokken kan beslist worden die (deels) te verwijderen.
 • De aangeklaagde partij heeft altijd het recht om op de klacht te antwoorden.

Ook hier treden de moderatoren op als scheidsrechter, en hebben zij het laatste woord, zonder dat zij hun beslissing moeten rechtvaardigen.

2.15 Onrechtmatige verwijzingen naar andere websites

 • Post links naar andere websites liefst zo specifiek mogelijk: gebruik niet de homepage, maar wel de relevante pagina van de betreffende website om iemand verder te helpen.
 • Verwijzingen naar je eigen website zijn enkel toegelaten in je signatuur (zie verder) of indien ze uitgesproken relevant zijn voor het onderwerp (en niet indruisen tegen andere regels).
 • Affiliate links of links met een tracking code zijn zonder uitdrukkelijke toestemming van de moderatoren of de webmaster ten allen tijde verboden.

2.16 Off topic, onzin, misplaatste posts

Niet toegestaan zijn:

 • berichten die niet passen in de forumsfeer
 • berichten die naast de topic van de thread of forumkategorie vallen,
 • berichten waarvan de inhoud of betekenis onleesbaar of onbegrijpbaar is.

2.17 Bewust foute informatie verspreiden

Het bewust verspreiden van foute informatie is ontoelaatbaar. Het ongefundeerd verkondigen van standpunten die door anderen met duidelijke argumenten ontkracht werden, wordt gesanctioneerd, en kan leiden tot de schrapping van de post.

Artikel 3. Accounts en account functies

3.1 Meervoudige accounts & fake accounts

 • Het is niet toegestaan jezelf te registreren onder meerdere accounts. Als je problemen hebt met de toegang tot een oude account, neem dan contact op met één van de moderatoren of de webmaster.
 • Je voordoen als een ander of een verzonnen personage is niet toegestaan. Anoniem blijven kan en mag, maar doe dat nooit onder de naam van een bestaan individu.

3.2 Forum signatuur

Gebruikers kunnen via hun forumprofiel een zogenaamde "signatuur" instellen, een stukje tekst waarmee al hun berichten op het forum ondertekend worden. Op die manier kunnen berichten van een extra persoonlijke toets voorzien worden. Gebruik daarvoor nooit het berichtveld! Je eigen account pagina laat je toe deze signatuur voor al je posts in te stellen (en aan te passen, ook voor oudere posts).

Deze signatuur moet echter aan enkele voorwaarden voldoen:

 • Ze mogen maximaal 2 links bevatten naar externe websites.
 • Externe links moeten naar een persoonlijke homepage, bandpage, artiestenprofiel, studiowebsite of andere relevante website verwijzen in de context van muziek, opnemen en productie.
 • Een link naar een onderneming, bedrijf of vennootschap mag enkel als je zelf eigenaar, vennoot, bestuurder, zaakvoerder of werknemer van die zaak bent.
 • Commerciële boodschappen zijn niet toegelaten.
 • Het gebruik van beelden in een signatuur is niet toegestaan.
 • Vermijd grote lettertypes, of een layout die storend kan worden ervaren. Een signatuur mag niet hoger zijn dan 4 lijnen standaard forumtekst, en mag geen invloed hebben op de breedte van het forumblok.

3.3 Avatars

Avatars mogen onder geen beding aanstootgevend zijn, en mogen nooit indruisen tegen de eerder vermelde algemene forumregels.

3.4 Verwijderen of aanpassen van posts of accounts

Hetgeen je op deze website post, kan achteraf niet meer verwijderd worden. Hoewel we een account kunnen afsluiten, blijven posts, die afkomstig zijn van deze account, altijd online. Je dient er zelf zorg voor te dragen geen gevoelige informatie te posten waar je achteraf spijt van kan krijgen.

Al wat je post wordt deel van de community, en door te posten geef je de beheerders van homerecording.be de publicatierechten van je post. Als je onze community wil verlaten hebben we daar geen probleem mee: dan worden al je posts toegewezen aan een anonieme account. Hou er rekening mee dat deze stap onomkeerbaar is.

Door te posten in dit forum geef je Homerecording.be toestemming te beslissen of, hoe lang en in welke vorm het bericht op de site blijft staan. Wijzigingen aanbrengen aan eerder geposte berichten is slechts gedurende beperkte tijd mogelijk. Homerecording.be behoudt het recht na deze periode al dan niet in te gaan op verzoeken tot wijziging / verwijderen van originele berichten.

3.5 Privéberichten

Ook voor privéberichten gelden alle bovenstaande regels. In geval van ernstig vermoeden van inbreuken op algemene normen dan wel van inbreuken op de bepalingen van huidig reglement behouden de moderatoren en de webmaster zich het recht voor de berichten-databank te onderzoeken, mits inachtneming van de wettelijke bepalingen terzake. Essentieel is dat u weet (1) dat u middels het aanmaken van een account uitdrukkelijk instemt met huidig reglement, (2) dat u bij deze uitdrukkelijk op de hoogte bent dat de berichtendatabank kan worden gecontroleerd.

Artikel 4. Algemene bepalingen

4.1 Automatisering

Het is niet toegelaten de inhoud van deze website automatisch te "scrapen", of het registreren van accounts en het deelnemen aan de community op welke wijze dan ook te automatiseren.

4.2 Exoneratie voor foutieve of ongenuanceerde informatie

De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden, en we kunnen niet uitsluiten dat ze inaccuraat is. Voor belangrijke kwesties zoek je altijd best professioneel advies. Homerecording.be of Agoeja Ltd. kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele foute of ongenuaneerde adviezen door posters verleend. Aanspraken van derden gericht aan Homerecording.be of Agoeja Ltd. zullen worden verhaald op de poster die de schadeverwekkende informatie op het forum heeft geplaatst.

4.3 Verantwoordelijkheid

Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun postings en voor de gevolgen die daar mogelijk uit kunnen voortvloeien. De berichten in het Homerecording.be forum komen niet noodzakelijk overeen met de visie van Homerecording.be of de webmasters en/of de moderatoren.

4.4 Volledigheid

Hoewel deze richtlijnen een duidelijk beeld geven van de lijnen waarbinnen deze community functioneert, kunnen zij altijd bijgewerkt worden zonder berichtgeving, en behouden de beheerders het recht om inhoud die tegen de geest van homerecording.be in gaat te verwijderen.

Moderatoren en webmaster behouden altijd het recht om bepaalde posts te verplaatsen of te verwijderen als ze als niet toepasselijk worden beschouwd of oninteressant zijn in het licht van het doel van huidig forum. Ook legale redenen kunnen ertoe leiden dat bepaalde threads of posts worden ingetrokken.

Moderatoren en/of webmaster behouden zich het recht voor om, in specifieke omstandigheden, bijkomende specifieke regels of voorwaarden op te leggen.

Artikel 5. Inbreuken, klachten en sancties

5.1. Sancties

Wie deze richtlijnen niet respecteert, ondervindt daarvan mogelijk sancties, die kunnen variëren van een waarschuwing, het aanpassen of verwijderen van inzendingen, tot een beperkte, tijdelijke of permanente inperking van de mogelijkheden op de website.

5.2 Beslissingen in geval van problemen

Moderatoren kunnen altijd beslissingen nemen naar de geest van deze regels. Bij twijfel of discussie heeft de webmaster het laatste woord.

5.3 Jij kan helpen: Inbreuken rapporteren

Deze site leeft 24 uur per dag, en de beheerders van ervan kunnen niet altijd onmiddellijk controleren of al wat er gebeurt door de beugel kan. Daarom is hulp van leden bijzonder welkom: ook jij kan helpen als je merkt dat er iets onbehoorlijk gebeurt.

Als je merkt dat een lid een inbreuk begaat tegen één van deze regels, reageer dan niet zelf tegen die inbreuk: dat leidt het onderwerp van de thread af. Gebruik de functie "post rapporteren", en de moderatoren zullen zich over het probleem ontfermen.

5.4 Discussies over deze regels en sancties

Over deze regels wordt geen publieke discussie gevoerd. Heb je vragen of bedenkingen, meldt dat dan aan de moderatoren of webmaster: zij staan daar altijd voor open. Publieke discussies over deze regels of de toepassing ervan worden altijd verwijderd. Het zijn de huisregels: als je dit huis betreedt geef je te kennen dat je deze regels respecteert. Vrijheid van meningsuiting gaat, ter bescherming van elkeens vrijheid, niet verder dan de regels die in dit reglement zijn opgenomen.

5.5 Terugwerkende kracht

Elk van deze regels kan, ook na wijziging, met terugwerkende kracht worden toegepast op bestaande posts.

Tot slot...

Deze website is zowel voor de beheerders als (hopelijk) voor onze leden en bezoekers een bron van kennis, van vrienden en van fun, mét een gemeenschappelijke interesse. Deze regels hebben bovenal de bedoeling om deze website een leuke en interessante plek te maken, voor jou en voor je medebezoekers. Veel plezier ermee dus. We wensen je een leerzame trip!